REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego ZOO-MARki (zwanego dalej Programem) dla Klientów sklepów zoologicznych ZOO-MAR.
 2. Organizatorem programu jest sklep zoologiczny ZOO-MAR z siedzibą w Raciborzu zwany dalej Organizatorem.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 01.02.2019 i obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna.
 2. Uczestnikami Programu mogą być obywatele polscy i obcokrajowcy.
 3. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie jest pobranie i zainstalowanie aplikacji ZOO-MARki na urządzeniu mobilnym oraz wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

III. Zasady programu

 1. Każdorazowo przy dokonaniu dowolnych zakupów w sklepie stacjonarnym za kwotę 30 zł, klient otrzyma na swoje konto 1 ZOO-MARka.
 2. Wielokrotność kwoty 30 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych ZOO-MARków.
 3. Klient otrzymuje ZOO-MARki wyłącznie w kasie w momencie dokonania zakupów. Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się.
 4. Zebranie 10 ZOO-MARków jest równoznaczne z przyznaniem klientowi bonu w wysokości 10 zł na dowolne zakupy.
 5. Klient, który posiada kartę lojalnościową ZOO-MAR w formie papierowej, ma możliwość zamiany zdobytych pieczątek na ZOO-MARki w dowolnym sklepie stacjonarnym. W tym przypadku pusta karta jest równa 1 ZOO-MARkowi oraz 1 pieczątka jest równa 1 ZOO-MARkowi.
 6. Czas, w którym klient zbiera ZOO-MARki, bądź wykorzysta przyznany już bon nie jest ograniczony.
 7. Klient ma możliwość wykorzystania dowolnej ilości rabatów jakie już otrzymał.

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administratorem) Klientów jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu korzystania z Programu Lojalnościowego (w tym otrzymywania punktów, tzw. ZOO-MARków oraz realizowania bonów). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Programie niezbędny do przystąpienia przez Klienta do Programu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia.
 2. Dane Uczestników mogą zostać udostępnione Technicznemu wykonawcy w celu obsługi aplikacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Klientom, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: m.machalski@zoo-mar.pl.
 5. Organizator oświadcza, iż dane Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Dane Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
 2. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnację należy zgłosić pracownikowi Organizatora w dowolnym sklepie stacjonarnym.
 4. Klient może zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące działania Programu drogą elektroniczną na adres: info@zoomarki.zoo-mar.pl.